Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Under ett år på Sandelska huset händer det mycket. Det är allt ifrån inflyttar till aktiviteter och omvårdnadsarbete. Många av sakerna är oplanerade och tas om hand om som de kommer men det finns också mycket som är planerat. Det som är planerat och löper på från år till år är vår stomme det som gör att vi alltid har aktuella status på de boende som bor hos oss och som säkerställer att omvårdnadspersonal samt legitimerad personal vet vad som krävs av dem och hur arbetet ska utföras.

Vi arbetar då efter årshjul där vissa moment är uppdelade per månad och man får lätt en överblick över vad som ska göras och vissa är fortlöpande under hela året. Här nere kommer lite exempel från årshjulen.

Årshjul för personal

 • Riskbedömningar för personalens säkerhet
 • Brandskyddsarbete
 • Hälsoundersökningar
 • Arbetsmiljöarbete
 • Översyn av rehab/sjukfrånvaro
 • Översyn och bearbetning av tillbud/arbetsskador
 • Lönerevision
 • Medarbetarsamtal
 • Uppdatering av rutiner
 • Introduktion av sommarvikarier
 • Utbildningstillfällen för personal
 • Egenkontroll
 • Arbetsplatsträffar

Årshjul för sjuksköterskor

 • Registrering i register så som BPSD, Senior Alert, Palliativa registret.
 • Årsprover som ordineras av läkare
 • Medicinskvårdplanering på alla brukare minst 1ggr/år
 • Fallriskbedömning i team
 • Uppdatera delegeringsbeslut
 • Hälsokontroller för boende
 • Uppdatering av hälsoplaner
 • Handledning av studenter

Årshjul rehab

 • Upprätta samt uppdatera ADL-bedömningar
 • Upprätta samt uppdatera förflyttningsstatus
 • Fallprevention i team
 • Träning för boende med bedömt behov
 • Personalhandledning
 • Kompetenshöjning i den egna professionen
 • Hjälpmedelsöversyn
 • Uppföljning av skyddsåtgärder

Årshjul omvårdnadspersonal

 • Upprättande samt uppdaterande av genomförandeplaner
 • Upprättande samt genomförande av dags planering för boende
 • Kompetenshöjning i den egna professionen
 • Beställning av mat
 • Beställning av förbrukningsmaterial
 • Kontaktperson, kontakt med anhöriga
 • Handledning av studenter
 • Introduktion av vikarier samt nya medarbetare

 

gear-wheel-310906__340