Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process.

Observation av BPSD görs med hjälp av en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, NPI, som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar personen med demenssjukdom.

Efter skattningen genomförs en analys av eventuellt tänkbara orsaker med hjälp av en checklista. En vårdplan utformas och när man provat vårdåtgärderna under en bestämd tidsperiod, gör man en utvärdering med hjälp av en ny NPI-skattning.

BPSD-administratören vid enheten registrerar insamlad data och detta sammanställs till en rapport som kan skrivas ut och användas i det dagliga arbetet på enheten. Från registret kan även statistik över egna data jämföras med övriga riket.

På BPSD-registrets hemsida presenteras registrets kvalitetsindikatorer öppet för allmänheten. Data kan tas fram för riket som helhet och jämföras med län och kommun. För att ingen enskild individ ska kunna pekas ut, visas inga data om underlaget är för litet. Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:

  • Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
  • Implementering av de nationella riktlinjerna
  • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
  • Teamarbete & tydliga mål
  • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar

BPSD-registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

Ovanstående information är hämtad från BPSD-registrets hemsida som ni finner HÄR. Besök gärna deras hemsida om du vill få reda på mer.